ریموت کنترل

ریموت کنترل های سیستم های اتوماتیک پرده ROYALLUX همگی از نوع Radio Ferequency RF بوده که در فضاهای بسته تا 30 متر و فضاهای باز تا 200 متر فاصله را پوشش می دهند. ریموت کنترل ها با توجه به نوع پرده (بالارو یا کناررو)، تعداد پرده های قابل کنترل و وجود قابلیت برنامه ریزی به مدلهای متنوعی تقسیم بندی می شوند:

جدول انواع ریموت کنترل ها

ردیفمدل ریموت کنترلنوع پردهتعداد کانالهاویژگی های خاص موتور
11600بالاروتک کانال سادهقابلیت کنترل یک تا 20 پرده بصورت همزمان
21602بالارو15 کانالمجهز به صفحه نمایش LCD قابلیت تعریف سناریوی مختلف برای پرده های متعدد
31603بالاروتک کانالمجهز به صفحه نمایش LCD قابلیت برنامه ریزی روزانه
41660کنارروتک کانال دوبلقابلیت کنترل آستر و تور پرده بصورت مجزا
51662کناررو15 کانال دوبلمجهز به صفحه نمایش LCD قابلیت تعریف 15 سناریوی مختلف برای آستر و تور پرده های متعدد
61663کنارروتک کانال دوبلمجهز به صفحه نمایش LCD قابلیت برنامه ریزی روزانه برای آستر و تور پرده بصورت مجزا

لازم به ذکر است کلیه ریموت کنترلهای معرفی شده با باتری 3 ولت (مدل سکه ای) کار می کنند. ضمنا هر کانال قابلیت کنترل 20 عدد پرده را بصورت همزمان دارا می باشد.